بسم الله الرحمن الرحيمارواښاد

  
ارواښاد استاد گل پا چا الفت

لمړى مخ

Ulfat’s Biography

زموږ مرام او غوښتنه

د ارواښاد الفت آثار

www.ulfat.de

 

الفت او دالفت دكلمه شوي شعرونه 

د دې مياشتې انتخابي شعرونه

 

 

 

 

 

 

 

  counter